Počet položek: 0 0 Kč

Obchodní podmínky

UŽIVATELSKÝ ÚČET

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ


Vaše objednávka je považována za závaznou, vyplněním a odesláním objednávky stvrzujete, že souhlasíte s obchodními podmínkami zde uvedenými. Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formulář. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo požadovat zálohu na zboží, která je po potvrzení objednávky a uhrazení zálohy použita pro nákup materiálu a zpracování objednávky.

Stuhy s výrazem "módní" nejsou určeny na běžné nošení.

Niť "REFLEXNÍ" se přes den nasvítí a v noci je krásně vidět.

SOFTSHELL JE HLADKÝ A WELLSOFT LAMA JE CHLUPATÝ

vyšívaní zevnitř je pouze na softshell - pokud zvolíte wellsoft automaticky se změní na softshell

IHNED - doprodej - stuha nemusí být našita na celou délku popruhu, ale vždy se snažím udělat vše symetrické a hezké

od 11tého vyšitého písmena či čísla je 9 kč za každé navíc

 

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY


Objednávka je obvykle zpracována do 24 hodin, během víkendů a svátků pak první následující pracovní den. E-mail o potvrzení objednávky Vám přijde po přijetí objednávky v našem systému, následně Vás kontaktujeme v případě nutnosti doplnění chybějících údajů či vyřešení jiných nedostatků. Při platbě předem uhraďte objednávku do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky.

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY


Objednávku můžete stornovat telefonicky či e-mailem, a to do 24 hodin od odeslání objednávky. V e-mailu uveďte číslo objednávky, své jméno a požadavek o stornování.

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy vrátí kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až2117 a§ 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená v obchodních podmínkách se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

DODACÍ LHŮTA

Námi prodávané zboží je většinou ručně vyráběné, na míru podle Vámi uvedených parametrů. Proto se může dodací doba prodloužit až na 10 - 20 pracovních dní od připsání částky na náš účet v závislosti na počtu Vámi objednaného zboží a náročnosti objednávky, ale vždy se snažíme co nejdříve.

Expedice zboží do 2 pracovních dnů od odeslání zprávy o expedici zboží

OSTATNÍ

SLEVY SE VZTAHUJÍ POUZE NA OBJEDNÁVKY S PLATBOU PŘEDEM NA ÚČET 

DOBÍRKA JE MOŽNÁ POUZE U OBJEDNÁVKY DO 500 KČ

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Odesláním objednávky souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Údaje objednávajícího jsou zpracovány výhradně pro vyřízení objednávky. Zpracovávány jsou údaje zákazníka, který úspěšně dokončil závaznou objednávku: jméno, příjmení, dodací (popř. fakturační údaje, ič, dič), telefonní číslo a e-mailová adresa (pro případné upřesnění objednávky či termínu dodání). Údaje jsou zjištěny ze systému po závazném odeslání objednávky. Poté jsou využity pouze k fakturaci objednaného zboží a k dodání objednávky na dodací adresu, v případě telefonního čísla a e-mailu pro kontaktování zákazníka a upřesnění objednávky či termínu dodání.

Údaje nebyly, nejsou a nebudou poskytovány třetí osobě. Údaje jsou zpracovávány pouze na území České Republiky a nebudou nikam předávány. Údaje jsou zabezpečeny pod několika hesly (pc, webová administrace). Údaje jsou zpracovávány jen po takovou dobu, která je nezbytná pro vyřízení objednávky (odeslání hotových výrobků na adresu zákazníka).

 

Vzor odstoupení od smlouvy

Adresát

Internetový obchod:              www.obojky-voditka.shop5.cz

Podnikatel:                            Milan Kněbort

Se sídlem:                             Vranovsko 4, Lomnice nad Popelkou 51251

IČ:                                         41352149 

E-mailová adresa:                 kruel1@seznam.cz

Telefonní číslo:                     774116433

 

Oznamujiže tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*):

  • Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
  • Číslo objednávky (variabilní symbol na faktuře):
  • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*) 
    a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu)(*)
  • Jméno a příjmení spotřebitele:
  • Adresa spotřebitele:
  • Email:
  • Telefon: