Počet položek: 0 0,- Kč

Zpracování osobních údajů

 • Vážení zákazníci, s ohledem na novou evropskou legislativu týkající se ochrany osobních údajů (tzv. GDPR), bychom Vás chtěli požádat o pečlivé přečtení celého nařízení týkající se GDPR zpracování osobních údajů naší společností, než dáte svůj souhlas. Prosíme o přečtení plného znění textu, který vysvětluje způsoby zpracování Vašich osobních údajů.

  1.Proč předkládáme tento dokument?

  Vzhledem k nové právní úpravě přijaté Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), je nutné, abyste byli firmou Milan Kněbort , IČ: 413 521 49, se sídlem Vranovsko 4, Veselá u Semil, 512 52 (dále jen „správce“) opětovně informováni o právech a povinnostech spojených se zpracováním Vašich osobních údajů v případech, kdy nemusí být dán Váš výslovný souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, a abyste případně udělili opětovně souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v případech, kdy je podle právních předpisů Váš souhlas vyžadován. Kontakt správce pro veškeré dotazy či připomínky ke zpracování osobních Vašich údajů: kruel1@seznam.cz.

  2.Kontrola aktuálnosti osobních údajů.

  Při registraci Vás žádáme, abyste řádně zkontrolovali správnost a aktuálnost osobních údajů, které zpracováváme v rámci vedení vašeho uživatelského účtu. V případě Vašeho odsouhlasení obsahu a rozsahu zpracovávaných osobních údajů na konci tohoto dokumentu potvrzujete, že osobní údaje, které jste nám poskytli, jsou správné a úplné a byly získány a použity v souladu s právními předpisy.

  3. Jaké osobní údaje budou zpracovávány?

  Správcem mohou být zpracovávány Vaše následující osobní údaje: jméno a příjmení, datum narození, adresa, tel. číslo, bankovní spojení, finanční informace, kontaktní informace na odpovědné osoby, komunikační a přihlašovací informace v rámci IT, jiné síťové identifikátory (IP adresy, cookies), posouzení spolehlivosti, informace o našem obchodním vztahu, informace o množství a typu odebraného zboží a služeb (dále jen „osobní údaje“).

  4. Co je zpracování?

  Správce je oprávněn Vaše osobní údaje shromažďovat, používat, zaznamenávat, uspořádávat, třídit, strukturovat, ukládat, přizpůsobit nebo pozměnit, upravovat, vyhledávat v nich, kombinovat, používat a likvidovat v souladu s právními předpisy.

  Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  • Poskytovatelem služby Shop5.cz , sídlem Slunná 296, pošta Příbram 26101
  • Poskytovatelem služby Facebook Ads, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
  • Poskytovatelem služby Google AdWords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  Osobní údaje nebudou předány mimo území EU. (Servery na území EU)

  5. Z jakého důvodu a k jakému účelu budou Vaše osobní údaje zpracovávány?

  Dovolujeme si Vás informovat, že důvodem zpracování Vašich osobních údajů je zejména požadavek na uzavření a plnění smlouvy, jejímž předmětem je dodávka produktů či služeb správce. Vaše osobní údaje jsou proto zpracovávány za účelem naší vzájemné komunikace a informování, dále k vedení a správě Vašeho uživatelského účtu a plnění našeho smluvního vztahu. V případě neposkytnutí Vašich osobních údajů za tímto účelem berete na vědomí, že nebude možné předmětnou smlouvu uzavřít a plnit. Vaše osobní údaje mohou být využívány i pro účely plnění zákonných požadavků, zejména v rámci daňových povinností správce, archivačních a případně i jiných povinností, které správci ukládá zákon, a mohou se dotknout Vašich osobních údajů. Správce je dále oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje také za účelem jeho oprávněného zájmu, tedy zejména za účelem bezpečnosti a správy IT systému správce nebo případného vymáhání svých oprávněných nároků vůči Vaší osobě. Pokud je Vám správcem poskytována IT služba nebo software, je správce oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje i v případech technické správy takto poskytnutých služeb.         Pokud budou od Vás získány i jiné osobní údaje třetích osob, potvrzujete, že jsou správné a úplné, a že byly získány a použity v souladu s právními předpisy. Správce Vám zaručuje, že zpracování veškerých osobních údajů bude v souladu s účelem jejich předání (např. IT správa, servis strojů či zařízení, apod.) a že poskytuje veškeré záruky bezpečného zpracování v souladu s právními předpisy.

  Souhlas se zpracováním osobních údajů.

  Pokud níže zaškrtnete políčko „Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů za účelem zasílání obchodních nabídek“, souhlasíte s tím, že osobní údaje vyjmenované v čl. 3 může správce zpracovávat také za účelem, aby Vám předkládal obchodní sdělení ve formě nabídek produktů a služeb, vč. zasílání reklamy. Souhlasíte s tím, aby správce zpracovával Vaše osobní údaje za účelem hodnocení kvality produktů a k hodnocení množství Vašich odběrů produktů a služeb, včetně jejich profilování. S nabídkou produktů a služeb Vás správce může oslovit prostřednictvím telefonu, SMS, e-mailu, dopisu, katalogu.

  Komu mohou být osobní údaje předány?

  Pokud níže zaškrtnete políčko „Souhlasím s předáním svých osobních údajů“, souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje správce sdílel a předal zpracovatelům osobních údajů, jejichž předmětem činnosti je zpracování a analýza podnikatelské činnosti osob, a to za účelem analýzy obchodní činnosti, výkonnosti či dalšího obchodního zaměření správce. Osobní údaje nebudou takto předány mimo území Evropské unie.         Tento souhlas udělujete za účelem poskytování slev, příp. jiných zvýhodnění v rámci dodávek zboží či služeb od správce, spolupracujících distributorů či výrobců, dále za účelem obchodní analýzy druhu a množství Vámi odebraného sortimentu. Berete na vědomí, že pokud nebude Vámi tento souhlas udělen, správce nebude mít pravděpodobně možnost zajistit slevy či jiná zvýhodnění na Vámi odebrané zboží. Osobní údaje nebudou takto předány mimo území Evropské unie.

  Vaše práva

  Váš souhlas může být kdykoli odvolán, a to bez vlivu na zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu. Máte právo požadovat přístup k osobním údajům, což zejména znamená poskytnutí informace o zpracování Vašich osobních údajů. Máte právo na opravu osobních údajů, které jsou nepřesné či neaktuální. Máte právo na vymazání osobních údajů a právo být zapomenut, což zejména znamená zlikvidování zpracovávaných osobních údajů. Máte právo na omezení zpracování, což zejména znamená zúžení rozsahu zpracování osobních údajů. Máte právo přenositelnosti osobních údajů, což zejména znamená předání osobních údajů jinému správci. Máte právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů za situace, kdy jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce nebo v případech, kdy chcete ukončit přímý marketing vůči Vám. Máte právo požadovat vysvětlení a podat stížnost u dozorového úřadu.         Máte právo znát veškeré podrobné zásady ochrany osobních údajů správce, které jsou zveřejněny na internetových stránkách správce. V těchto zásadách jsou blíže popsána Vaše práva při zpracování osobních údajů správcem a postup při jejich uplatňování.

  Povinnosti správce.

  Správce přijal vhodná technická, administrativní, organizační a fyzická bezpečnostní opatření a opatření týkající se důvěrnosti Vašich osobních údajů. Správce je povinen řídit se v plném rozsahu zásadami ochrany osobních údajů, které jsou zveřejněny na jeho internetových stránkách.

  Trvání souhlasu.

  Pokud udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů a jejich předáním, udělujete svůj souhlas na dobu nezbytnou k plnění práv a povinností vyplývajících z našeho smluvního vztahu, příp. na dobu, po kterou je nutné Vaše osobní údaje zpracovávat v souladu s oprávněnými zájmy správce nebo v důsledku plnění zákonných povinností; po ukončení smluvního vztahu se správcem budou Vaše osobní údaje vymazány nebo anonymizovány, pokud se k jejich zachování nebudou vztahovat požadavky podle platných právních předpisů nebo oprávněné zájmy správce, které budou vyžadovat uchování některých Vašich osobních údajů (např. daňové účely, vymáhání nároků, apod.).